Regulamin

 

Regulamin korzystania ze szkoleń e-learning dla ratowników medycznych w ramach zdobywania punktów edukacyjnych (doskonalenie zawodowe)

Prowadzonych przez firmę Kierszk Mateusz MAT-MED z siedzibą w: Hadle Szklarskie 319, 37-232 Jawornik Polski (pow. przeworski, woj. podkarpackie)

§1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest dostęp do szkoleń okresowych w zakresie BHP i innych w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), świadczonych w ramach odpłatnego korzystania z platformy szkoleniowej na podstawie dostarczanych materiałów szkoleniowych.
 2. Na platformie szkoleniowej dostępne są następujące szkolenia:W przypadku liczniejszych zamówień możliwa jest negocjacja ceny.

       3. Cennik: 25 zł/ za każde szkolenie.      

     4. Korzystanie z platformy szkoleniowej, a w ramach niej ze szkoleń w formie samokształcenia kierowanego, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§2 Pojęcia związane ze szkoleniami online

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Organizatorze szkolenia: należy przez to rozumieć firmę Kierszk Mateusz MAT-MED z siedzibą w Hadlach Szklarskich 319, 37-232 Jawornik Polski (pow. przeworski, woj. podkarpackie), NIP 5551948559, REGON 220910921
  2. Zamawiającym: należy przez to rozumieć podmiot, który zamówił i zapłacił za szkolenie z przeznaczeniem dla siebie oraz dla osób trzecich, ale tylko w liczbie za jaką dokonał płatności.
  3. Uczestniku szkolenia: należy przez to rozumieć osobę, która bierze udział w szkolenie e-learningowym wykupionym przez Zamawiającego.
  4. Samokształceniu : należy przez to rozumieć formę szkolenia zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775). Lista dostępnych szkoleń w formie samokształcenia kierowanego podana jest w §1 pkt. 2.
  5. Platformie szkoleniowej: należy przez to rozumieć moduł zakupu i dostępu do szkolenia w formie samokształcenia (e-learning, online) oraz materiały i treści niezbędne do ukończenia szkolenia, na stronie www.mat-med.pl

§3 Wymagania techniczne

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Platformy szkoleniowej, a co za tym idzie prawidłowego przebiegu szkolenia, jest posiadanie przede wszystkim:
  1. Dostępu do Internetu (w celu pobrania materiałów szkoleniowych i korespondencji e-mail)
  2. Programu do odtwarzania materiałów szkoleniowych w formacie pdf.
  3. Na życzenie klienta jest możliwość przesłania materiałów szkoleniowych i innych dokumentów szkoleniowych w innym formacie.
  4. Zamawiający musi posiadać konto e-mail, na które otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe.
  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i problemów z funkcjonowaniem Platformy szkoleniowej, Zamawiający powinien skontaktować się z administratorem serwisu pod adresem e-mail: biuro@mat-med.pl lub pod numerem telefonu 606 211 679 w celu usunięcia nieprawidłowości.

§4 Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator zapewnia, że szkolenia zorganizowane są według swojej najlepszej wiedzy fachowej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Zamawiającego lub Uczestnika szkolenia jakichkolwiek szkód wywołanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z Platformy szkoleniowej. W tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymywaniu lub wysyłaniu danych, spowodowanymi przez czynniki niezależne od Organizatora.
 3. Czynnikami niezależnymi są przede wszystkim:
  1. Awarie lub obciążenia transmisji danych, albo łączy internetowych
  2. Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  3. Awarie urządzeń lub oprogramowania komputerowego
  4. Inne czynniki o charakterze przerw technicznych, remontowych.

§ 5 Warunki zakupu szkoleń

 1. Szkolenia podlegają sprzedaży za jednego uczestnika szkolenia .
 2. Cena wynosi 25 zł za osobę, za jedno szkolenie.
 3. Możliwa jest negocjacja cen w przypadku liczniejszej grupy Uczestników szkolenia u jednego Zamawiającego.
 4. Negocjacja odbywa się drogą mailową pod adresem biuro@mat-med.pl lub telefonicznie pod numerem 606 211 679.
 5. Zakup szkoleń odbywa się na podstawie złożonego zamówienia.

§6 Tryb zgłoszeń i czas trwania szkolenia

 1. Odpowiedzialność za prawidłowe zgłoszenie Uczestnika szkolenia na szkolenie, spoczywa na Zamawiającym. W przypadku wątpliwości istnieje jednak możliwość konsultacji telefonicznej pod nr 606211679.
 2. Zgłoszenia na szkolenia dokonuje się poprzez formularz zamówieniowy na stronie www.mat-med.pl
 3. Dostęp do materiałów szkoleniowych poprzez wysyłkę na podanego w formularzu zamówieniowym e-maila Zamawiającego, uruchamiany jest wyłącznie po uprzednim dokonaniu opłaty za szkolenie/szkolenia.
 4. Zamawiający/ Uczestnik szkolenia od momentu zamówienia ma dwa miesiące kalendarzowe na ukończenie szkolenia (łącznie ze zdaniem egzaminu). Jeśli zostanie przekroczony ten limit należy wykupić kolejne szkolenie. Z tym, że minimalny czas szkolenia ustalany jest automatycznie – każde szkolenie trwa min. 60 min.
 5. Zamawiający/ Uczestnik szkolenia po otrzymaniu maila z linkiem do materiałów szkoleniowych ma 30 dni w celu pobrania paczki z materiałami szkoleniowymi oraz ma możliwość maksymalnie pięciokrotnego pobierania tej samej paczki z materiałami szkoleniowymi.

§7 Opłaty

 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych jest uruchamiany po uprzednim opłaceniu należności za szkolenie/szkolenia.
 2. Opłatę za szkolenia Zamawiający może dokonać za pomocą przelewu na konto (dostęp do szkolenia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie):Kierszk MateuszPKO BP o. 1 w ChojnicachNr rachunku 70 1020 1491 0000 4402 0039 0252wpisując w tytule przelewu numer szkolenia wygenerowany przy zamówieniu.
 3. Opłatę za szkolenie Zamawiający może wykonać także za pomocą elektronicznego systemu płatności DOTPAY (dostęp do szkolenia automatycznie po dokonaniu płatności).
 4. Opłata za szkolenie zawiera:
  1. Dostęp do Platformy szkoleniowej poprzez otrzymanie na maila niezbędnych materiałów szkoleniowych i pozostałych dokumentów
  2. Przeprowadzenie testu egzaminacyjnego oraz w razie konieczności trzech testów poprawkowych
  3. Wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
  4. Koszt wysyłki
  5. Wpis do karty doskonalenia – uzyskanie 10 pkt. za każde szkolenie
  6. Opłata za szkolenie, które nie zostało ukończone z przyczyn Zamawiającego lub Uczestnika szkolenia, nie podlega zwrotowi.

§8 Realizacja zamówienia i szkolenia

 1. Rozpoczęcie szkolenia poprzedzone jest złożeniem zamówienia i dokonaniem płatności.
 2. Proces korzystania z zamówienia i szkolenia odbywa się w następujących etapach:

Krok 1

ZAMÓWIENIE:

Należy wybrać szkolenia, w których chcą Państwo wziąć udział. Przejść do koszyka i wypełnić formularz zamówieniowy.

Krok 2

PŁATNOŚĆ

Należy dokonać płatności za pomocą jednego z dwóch sposobów:

 1. Płatność elektroniczna DOTPAY, dzięki której automatycznie wysyłane są materiały szkoleniowe wraz z testem na podanego w zamówieniu maila
 2. Płatność tradycyjna – klient sam przelewa wymaganą kwotę lub zleca przelew w banku (materiały szkoleniowe i test wysyłane na maila po zaksięgowaniu wpłaty)

Podczas szkolenia w razie wątpliwości zapewnione są konsultacje telefoniczne bądź mailowe pod tel. 606 211 679 lub  biuro@mat-med.pl

Krok 3

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH:

Po dokonaniu płatności otrzymują Państwo za pomocą linka wysłanego na maila podanego w zamówieniu (w celu pobrania materiałów należ kliknąć w lik), dostęp do materiałów szkoleniowych w formacie pdf. (po uzgodnieniu możliwość wysłania w innym formacie):

Na karcie uczestnika, wypełniające osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji szkolenia oraz potwierdzają udział w szkoleniu.

Krok 4

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU:

Po szkoleniu każdy z uczestników zobligowany jest do indywidualnego rozwiązania testu poprzez zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi na karcie uczestnika szkolenia oraz uzupełnienie danych osobowych niezbędnych do realizacji szkolenia i wystawienia zaświadczenia (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, termin przeprowadzonego szkolenia i egzaminu).

Każdy uczestnik na karcie uczestnika wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Test egzaminacyjny jednokrotnego wyboru, składający się z 10 pytań, do zaliczenia wystarczy 5 prawidłowych odpowiedzi.

Kartę uczestnika szkolenia z odpowiedziami można wypełnić dwojako:

     1.      Poprzez uzupełnienie formularza interaktywnego pdf na komputerze
     2.      Poprzez wydrukowanie formularza i uzupełnienie manualne

Krok 5

ODESŁANIE UZUPEŁNIONYCH KART UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z ZAZNACZONYMI ODPOWIEDZIAMI NA NASZEGO MAILA:

biuro@mat-med.pl

Wypełnione karty odpowiedzi należy przesłać na powyższego maila naszej firmy.

W przypadku uzupełniania manualnego (bez komputera) należy zeskanować uzupełnione karty odpowiedzi i wysłać skany na naszego maila.

Krok 6

WYSYŁKA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU SZKOLENIA, FAKTURY ORAZ WPIS DO KARTY DOSKONALENIA:

Po otrzymaniu wypełnionych kart uczestników szkolenia z zaznaczonymi odpowiedziami, wystawiamy i wysyłamy za pośrednictwem poczty zaświadczenia.

Dokonujemy oczywiście wpisu do karty doskonalenia. Kartę doskonalenia można dostarczyć osobiście (po wcześniejszym kontakcie) bądź wysłać drogą pocztową.

Na Państwa życzenie wysyłamy skany zaświadczeń na maila.

Krok 7

EWENTUALNE POPRAWKI W PRZYPADKU NIEZALICZENIA TESTU:

Nie przewidujemy, iż któryś z uczestników szkolenia nie zaliczy testu, jednak w takim przypadku każdemu przysługują w ramach szkolenia trzy poprawki.

W razie konieczności terminy i organizacja poprawki mogą być konsultowane.

§9 Materiały szkoleniowe oraz pozostałe dokumenty szkoleniowe

 1. Uczestnik szkolenia ma obowiązek korzystania z materiałów szkoleniowych,  oraz pozostałych dokumentów szkoleniowych, udostępnionych przez firmę Kierszk Mateusz MAT-MED z siedzibą w Hadlach Szklarskich 319, 37-232 Jawornik Polski (pow. przeworski, woj. podkarpackie), NIP 5551948559, REGON 220910921
 2. Materiały szkoleniowe oraz pozostałe dokumenty szkoleniowe stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie, drukowanie i udostępnianie ich na użytek inny niż związany z realizacją szkolenia jest zabronione.

§ 10 Test egzaminacyjny

 1. Każde szkolenie dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego realizowane za pośrednictwem Platformy jest zakończone testem egzaminacyjnym.
 2. Warunkiem ukończenia Szkolenia jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego.
 3. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie pod warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego.
 4. Po zaliczeniu testu Uczestnik szkolenia otrzymuje również wpis do karty doskonalenia (uzyskuje 5 pkt. edukacyjnych za każde szkolenie). Kartę doskonalenia można dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby firmy (Hadle Szklarskie 319, 37-232 Jawornik Polski – po uprzednim uzgodnieniu)
 5. Uczestnik szkolenia ma prawo czterokrotnie przystępować do testu egzaminacyjnego (w tym 3 poprawki). Czterokrotne niezaliczenie testu skutkuje nieukończeniem Szkolenia i zablokowaniem dostępu do Platformy szkoleniowej i koniecznością ponownego wykupienia szkolenia.

§ 11 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 1. Uczestnikom szkolenia, którzy ukończyli Szkolenie, wystawiane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 2. Uczestnikom szkolenia, którzy nie ukończyli Szkolenia (nie zaliczyli testu), nie przysługuje zaświadczenie.
 3. Zaświadczenie w formacie PDF wysyłane jest na adres e-mail Zamawiającego/ Uczestnika szkolenia na jego wniosek. Oryginał zaświadczenia wysyłany jest na adres korespondencyjny Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Zamawiający chcący otrzymać zaświadczenie oraz fakturę przesyłką kurierską lub w inny sposób, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową (biuro@mat-med.pl) lub telefonicznie  i pokryć koszty tej przesyłki.

§ 12 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający i Uczestnik szkolenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem usług określonych Regulaminem. Z tego tytułu przysługuje im prawo wglądu oraz poprawienia własnych danych osobowych.
 2. Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim, z pominięciem sytuacji gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa.
 3. Akceptując postanowienia Regulaminu, Uczestnik szkolenia i Zamawiający przyjmują do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Organizator może przetwarzać za domniemana zgodą Zamawiającego/ Uczestnika szkolenia jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego oraz realizacji szkolenia konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi, tj.:
  1. imię i nazwisko Uczestnika szkolenia,
  2. data i miejsce urodzenia Uczestnika szkolenia,
  3. adres poczty elektronicznej Zamawiającego/ Uczestnika szkolenia,
  4. telefon kontaktowy Zamawiającego,
  5. pozostałe dane zawarte w dokumentacji szkoleniowej.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Komplet dokumentacji Uczestnika szkolenia związany z realizacją Szkolenia będzie archiwizowany w formie elektronicznej w celach dokumentacyjnych przez okres 6 miesięcy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia dostępu do Platformy szkoleniowej na czas modernizacji lub napraw.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny. Zamawiający korzystający w tym czasie z zasobów Platformy szkoleniowej, zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Zamawiający i Uczestnicy szkolenia są zobowiązani zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, jeżeli korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Platformy szkoleniowej.
 5. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Uczestnik szkolenia i Zamawiający powinni powstrzymać się od korzystania z Platformy szkoleniowej. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji Regulaminu, Uczestnik szkolenia i Zamawiający powinni niezwłocznie powiadomić o tym Administratora serwisu (www.mat-med.pl).
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
0

Your Cart